logo
Thứ Tư, 12/06/2019

Tờ khai thuế GTGT - mẫu số 03/GTGT trong công ty cổ phần

Tờ khai thuế GTGT - Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

​CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

 

[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm …... hoặc quý.....năm....
                           [02] Lần đầu: [...]                        [03] Bổ sung lần thứ  [...]                            

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………......................................

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

[13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Giá trị

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước

[21]

 

2

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra

[22]

 

3

Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào  

[23]

 

4

Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[24]

 

5

Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[25]

 

6

Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:

[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];

[26]

 

7

Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]x10% 

[27]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.  

               Ngày .......tháng …....năm …...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))