logo
Thứ Hai, 06/01/2020

Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trong công ty cổ phần

Người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm thành lập hoặc đề xuất thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và trực tiếp duy trì hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.
facebook share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

.................................

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: ........................

, ngàytháng năm

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

 

GIÁM ĐỐC .............................................................. (Tên doanh nghiệp) 

 

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của ................................... (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/ 2014 hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành;

- Căn cứ.................................................................................................................... ;

  Xét đề nghị của................................................................................................................................

 
QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Nay quyết định thành lập Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại (Tên cơ sở của doanh nghiệp) 

Gồm có: ........ người (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở có nhiệm vụ:

1. Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn PCCC và tổ chức thực hiện những nội quy, quy định an toàn về PCCC.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và tổ chức khắc phục kịp thời những thiếu xót.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng các phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

4. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

5. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy và chữa cháy.

6. Chuẩn bị lực lượng phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

7. Xây dựng, đề xuất kế hoạch đầu tư hàng năm cho công tác PCCC; tổ chức theo dõi, quản lý các phương tiện, thiết bị chữa cháy cho đơn vị.

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác PCCC theo quy định.

Điều 3: Các thành viên của Đội phòng cháy và chữa cháy do Ban Giám đốc (hoặc Chủ sở hữu doanh nghiệp) bố trí bổ nhiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện do pháp luật quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.........................

Các ông (bà) trong ban chỉ huy PCCC và các đội viên Phòng cháy và chữa cháy cơ sở có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Các Phòng ban liên quan phối hợp cùng với Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ..................... ;

- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

(TÊN DOANH NGHIỆP)

.................................

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:................................. ngày                        )

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

(Đội trưởng, đội phó, đội viên)

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)