logo
Thứ Ba, 14/01/2020

Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy trong doanh nghiệp tư nhân

Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy là một trong những tài liệu bắt buộc của bộ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp
facebook share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

.................................

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: ........................

, ngày … tháng … nãm …

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

Kính gửi: ..............................................................................

 

- Căn cứ sự chỉ đạo về công tác PCCC của .............................................................  (Ghi rõ cơ quan Cảnh sát PCCC tại địa phương quản lý doanh nghiệp);

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ về công tác PCCC trong năm .......... , nay (ghi rõ tên doanh nghiệp) ............................................................. báo cáo kết quả công tác PCCC tại doanh nghiệp như sau:

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- Quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương quy định về công tác PCCC

(Doanh nghiệp liệt kê những văn bản pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ PCCC như Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Thông tư số 66/2014/TT-BCA)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Nâng cao nhận thức của công nhân viên về luật PCCC; cổ vũ động viên phong trào PCCC, nâng cao tinh thần cảnh giác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành luật và các quy định của nhà nước về PCCC.

.............

(Doanh nghiệp ghi rõ các công tác chỉ đạo cụ thể đã thực hiện cho công tác về PCCC)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Thông qua các phiên họp, buổi tọa đàm,… doanh nghiệp đã tiến hành phổ biến và tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC cho công nhân viên trong doanh nghiệp.

- Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

.............

(Doanh nghiệp ghi rõ các công việc cụ thể đã làm cho công tác phổ biến, tuyên truyền về PCCC).

2. Công tác kiểm tra an toàn PCCC

(Doanh nghiệp ghi rõ các công việc cụ thể đã làm trong công tác kiểm tra an toàn về PCCC như: Kiểm tra hệ thống điện về độ an toàn, kiểm tra nhắc nhở đóng ngắt điện trước giờ nghỉ hoặc sau khi mất điện; Kiểm tra việc ngăn cháy, chống cháy lan; Kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa ở bếp ăn tập thể, vặn khóa bình gas khi không sử dụng; Kiểm tra hồ sơ sổ sách theo dõi quy trình PCCC, biên bản tự kiểm tra; Kiện toàn đội phòng cháy và chữa cháy; Rà soát củng cố và thực tập phương án chữa cháy;…)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Công tác xây dựng và thực tập phương án PCCC

(Doanh nghiệp ghi rõ những kết quả đạt được trong việc xây dựng và thực tập phương án PCCC tại doanh nghiệp)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

(Doanh nghiệp ghi rõ kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC của doanh nghiệp)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5. Công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC

(Doanh nghiệp ghi rõ kết quả đạt được trong công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6. Công tác lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC

(Doanh nghiệp ghi rõ các hồ sơ đã lập và lưu giữ trong công tác quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của doanh nghiệp)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

III. TỒN TẠI THIẾU SÓT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tồn tại thiếu sót:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Đề xuất, kiến nghị:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Trên đây là báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy của (Tên doanh nghiệp)...............................

Nơi nhận:

- ............................................. ;

- ............................................. ;

- Lưu:..................................... .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ trên, chức vụ, đóng dấu)