logo
Thứ Ba, 14/01/2020

Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy trong doanh nghiệp tư nhân

Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy là một trong những tài liệu bắt buộc của bộ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

SỔ THEO DÕI PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

Tên doanh nghiệp: (ghi rõ tên doanh nghiệp)..................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Số điện thoại: .......................................  Fax: .......................................................................

Lập sổ ngày .......................................

Người lập sổ: ........................................................................

Người phụ trách công tác PCCC của cơ sở: ....................................................................................

 


Năm.........

 

Bảng tổng hợp phương tiện PCCC

 

Số TT

Ngày, tháng, năm kiểm tra hoặc đưa vào sử dụng

Loại phương tiện, hệ thống PCCC

Ký mã hiệu

Số lượng

Đơn vị tính

Tình trạng kỹ thuật (Đánh dấu “X” vào phần chọn)

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC

 

Hạng mục công trình: .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: ..............................  ở vị trí số: ................. (hoặc mã số phương tiện do cơ sở quản lý quy định)

 

STT

Ngày, tháng kiểm tra

Nội dung và kết quả kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

Kết luận

Người, cơ quan kiểm tra

Ký tên

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: đối với mỗi loại phương tiện PCCC tương ứng với từng hạng mục công trình, doanh nghiệp phải lập bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật riêng cho phù hợp.)