logo
Thứ Ba, 14/01/2020

Thông báo bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong công ty hợp danh

Thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy - mẫu số PC06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên cơ quan cấp trên trực tiếp nếu có).............
(Tên doanh nghiệp thực hiện thông báo nếu có)..............
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: ..... /TB...........

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy

 

Kính gửi:.......................................................................................................

(Ghi tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương nơi quản lý cơ sở tiếp nhận thông báo)

Tôi là: ................................................................................................................................................

Chức vụ:  (Người đứng đầu cơ sở hoặc người được ủy quyền hợp pháp) .......................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................ ngày cấp: ................. nơi cấp: ..........................................

Đại diện cho:......................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax: ................................

 

Cam kết đã bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại (Ghi Điều 6 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014)............................................................................................. đối với (Ghi tên cơ sở phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết) .......... , có các tài liệu gửi kèm như sau:

1. (Liệt kê các tài liệu gửi kèm theo) .............

2. ...................................................................

Kể từ ngày ......................... . (Tên cơ sở) ............................. chính thức đi vào hoạt động.

Tôi xin cam kết các nội dung nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm tổ chức duy trì liên tục các điều kiện trên, thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ...........................
;
- Lưu: .................. ;

                …, ngày . Tháng năm

(Chức danh người ký thông báo)

.................................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)