logo
Thứ Ba, 17/03/2020

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu căn cứ vào số lượng hoặc doanh số hàng hóa trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu căn cứ vào số lượng hoặc doanh số hàng hóa: Trong trường hợp này thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

TÊN CỤC THUẾ: .......................................

                                           Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                            Ký hiệu: 01AA/14P

Liên 1: Lưu                                         Số:          000058

Ngày 20 tháng 8 năm 2017

Đơn vị bán hàng: .........................................................................................................................................

Mã số thuế: ...................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................

Điện thoại: ..................................... Số tài khoản: ..................................

Họ tên người mua hàng: .............................................................................................................................

Tên đơn vị: ....................................................................................................................................................

Mã số thuế: ...................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................

Số tài khoản: .................................................................................................................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

1

Máy vi tính xxx

Bộ

5

10.000.000

50.000.000

 

 

(Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng X)

Bộ

10

1.000.000

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Cộng tiền hàng: 40.000.000

Thuế suất GTGT: 10 %,                                 Tiền thuế GTGT: 4.00.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 44.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu đồng

 

Người mua hàng

 

Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

                 

(In tại Công ty in: ..................................................... , Mã số thuế: ....................................................... )

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu;

- Liên 2: Giao người mua;

- Liên 3: .....................