logo

Quyết định 138/QĐ-BCĐ Thừa Thiên Huế thành lập cơ sở cách ly y tế tự chi trả phí

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 138/QĐ-BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký:
  Ngày ban hành: 08/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đang cập nhật
 • UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

  _________

  Số: 138/QĐ-BCĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tự chi trả phí

  _______________

  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG DỊCH COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

  Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

  Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

  Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Thừa Thiên Huế;

  Căn cứ Quyết định số 561/QD-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi Phó Trưởng ban trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của tỉnh Thừa Thiên Huế;

  Theo đề nghị của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và Sở Du lịch.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly y tế tại Khách sạn Điện Biên để cách ly theo hình thức tự chi trả phí cho những người cách ly có nhu cầu theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

  Điều 2. Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Huế, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Khách sạn Điện Biên chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định để phục vụ người được cách ly phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế; huy động các nguồn lực để thực hiện việc cách ly y tế; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly yên tâm thực hiện cách ly.

  Điều 3. Người quản lý, đơn vị chủ quản Khách sạn Điện Biên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thành phố Huế để triển khai các hoạt động cách ly y tế tại cơ sở; công bố giá dịch vụ và đảm bảo điều kiện tại cơ sở cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia.

  Điều 4. Sở Y tế tập huấn, hướng dẫn bộ phận quản lý và nhân viên cách thiết lập và triển khai cách ly tập trung, khử trùng và xử lý môi trường tại cơ sở, phòng chống lây nhiễm cho nhân viên; chủ trì, tổ chức triển khai việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo về y tế và an toàn thực phẩm tại cơ sở cách ly và cơ sở cung cấp suất ăn cho cơ sở cách ly.

  Điều 5. Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn người cách ly có nhu cầu đăng ký đến cơ sở lưu trú cách ly tự trả phí.

  Điều 6. Sở Ngoại vụ tham mưu thủ tục về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người nước ngoài.

  Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Người quản lý, đơn vị chủ quản Khách sạn Điện Biên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 8;

  - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);

  - CT, các PCT UBND tỉnh;

  - Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19;

  - CVP, các PCVP UBND tỉnh;

  - Lưu: VT, GD, VH.

  KT. TRƯỞNG BAN

  PHÓ TRƯỞNG BAN

   

   

   

   

  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  Nguyễn Văn Phương

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Văn bản liên quan

Văn bản mới