logo

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Thành phố Cần Thơ bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 16/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký:
  Ngày ban hành: 16/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đang cập nhật
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  --------

  Số: 16/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Cần Thơ, ngày 16 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BÃI BỎ MỘT PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  ______________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật

  Bãi bỏ đoạn: “Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể thành lập thêm Phòng Nghệ thuật hoặc Phòng Thể thao thành tích cao hoặc Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch. Tuy nhiên, số lượng tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ không quá 10 phòng.” tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2020.

  Điều 3. Trách nhiệm thi hành

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - VP Chính Phủ (HN-TP.HCM);
  - Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
  - Bộ Nội vụ;
  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - TT.TU, TT.HĐND thành phố;
  - CT, PCT UBND thành phố;
  - UBMTTQ và các Đoàn thể;
  - Sở, ban, ngành thành phố;
  - UBND quận, huyện;
  - Công báo thành phố;
  - Cổng TTĐT TP;
  - VP UBND TP (2,3,4,5,6,7);
  - Lưu: VT, ĐTS.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Trần Việt Trường

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Văn bản liên quan

Văn bản mới