logo

Luật trong hoạt động quản trị

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Lập sổ đăng ký cổ đông

Lập sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông là căn cứ pháp lý quan trọng xác nhận quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần. Theo quy định tại Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. 

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường theo nhu cầu của công ty hoặc theo yêu cầu triệu tập của một số cá nhân, cơ quan nhất định trong Công ty.

Thông báo họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

Thông báo họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp đến các thành viên hội đồng quản trị và kiểm soát viên, nếu điều lệ công ty không có quy định khác.

Bổ nhiệm/ miễn nhiệm (Tổng) giám đốc trong công ty cổ phần

Bổ nhiệm/ miễn nhiệm (Tổng) giám đốc trong công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.