logo

Luật trong hoạt động quản trị

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Ban kiểm soát trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ban kiểm soát trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty