logo

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Đặc tính cơ bản của Công ty TNHH một thành viên

Đặc tính cơ bản của Công ty TNHH một thành viên

Là một trong ba loại hình doanh nghiệp cơ bản và phổ biến nhất hiện nay, Công ty TNHH một thành viên là mô hình công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu và thành viên đó chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp đủ vào doanh nghiệp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.