logo

Luật trong hoạt động quản trị

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thông báo họp hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Thông báo họp hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Người triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đến các thành viên của cuộc họp trong thời hạn ít nhất 07 ngày làm việc, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.