logo

Đăng ký kinh doanh

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, thay đổi, huy mẫu con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì khi phát hiện có sự sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện việc đính chính thông tin theo quy định.

Thủ tục cập nhật thông tin doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục cập nhật thông tin doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân

Khi phát hiện thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung những thông tin chưa chính xác.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.