logo

Công việc pháp lý khi mới thành lập

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thành lập công đoàn trong công ty cổ phần

Thành lập công đoàn trong công ty cổ phần

Các doanh nghiệp có ít nhất năm đoàn viên công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam và có tư cách pháp nhân có quyền thành lập công đoàn cơ sở.

Những điều cần biết về định mức lao động trong công ty cổ phần

Những điều cần biết về định mức lao động trong công ty cổ phần

Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.