logo

Hóa đơn

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong doanh nghiệp tư nhân

Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.