logo

Thuế giá trị gia tăng

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Hoàn thuế GTGT trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hoàn thuế GTGT trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi nào doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đổi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đẩu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.