logo

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp đặc biệt của công ty TNHH một thành viên

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp đặc biệt của công ty TNHH một thành viên

Chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.