logo

Y tế, an toàn, vệ sinh lao động

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Tổ chức bộ phận y tế trong công ty hợp danh

Tổ chức bộ phận y tế trong công ty hợp danh

Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà doanh nghiệp phải bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của nhân viên.