logo

Nghị quyết của hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

 

I. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;

- Quyết định phương hướng phát triển công ty;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

- Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Xem thêm:

Mẫu nghị quyết của hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên;

- Phiếu biểu quyết phiên họp hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên;

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên;

Điều lệ công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu;

- Điều lệ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

Thủ tục chia công ty TNHH một thành viên;

Thủ tục tách công ty TNHH một thành viên;

Thủ tục hợp nhất công ty TNHH một thành viên;

Thủ tục sáp nhập công ty TNHH một thành viên;

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong công ty TNHH một thành viên.

 

II. LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng thành viên có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản để thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;

Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình về nội dung cần quyết định, dự thảo nghị quyết và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng thành viên;

Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

- Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, tỷ lệ phần vốn của thành viên Hội đồng thành viên;

- Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

- Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về công ty;

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên công ty và được gửi về công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ;

Xem thêm:

Mẫu phiếu lấy ý kiến thành viên công ty TNHH một thành viên;

Mẫu biên bản kiểm phiếu trong công ty TNHH một thành viên.

 

III. GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác

Căn cứ pháp lý (1)
1 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
Chi tiết căn cứ: Điều 50 , Điều 56, Điều 60, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 78, Điều 79