logo

Quyền tác giả, quyền liên quan

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty hợp danh

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty hợp danh

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với quyền tác giả, quyền liên quan đó cho bên nhận chuyển nhượng theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.