logo

Sáng chế

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế trong công ty hợp danh

Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế trong công ty hợp danh

Doanh nghiệp có thể yêu cầu bảo hộ sáng chế trên phạm vi quốc tế tại bất cứ nước thành viên nào của Hiệp ước hợp tác sáng chế, kể cả Việt Nam. Việc đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế được chia ra 02 trường hợp là đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam và đơn quốc tế có chọn Việt Nam.

Quy trình sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế trong công ty hợp danh

Quy trình sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế trong công ty hợp danh

Doanh nghiệp có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn; tách đơn; chuyển đổi đơn hoặc yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.