logo

Thông báo họp hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Người triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đến các thành viên của cuộc họp trong thời hạn ít nhất 07 ngày làm việc, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

 

I. Chủ thể gửi thông báo mời họp

Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Người triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên phải gửi Thông báo mời họp đến từng thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát (nếu có), các cá nhân, tổ chức khác (nếu có liên quan) để thông báo về thời gian, địa điểm, chương trình họp.

Lưu ý: Ban kiểm soát có thể tham dự và thảo luận tại cuộc họp Hội đồng thành viên nhưng không có quyền biểu quyết.

 

II. Nội dung thông báo mời họp

Thông báo mời họp Hội đồng thành viên bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian họp;

2. Địa điểm họp: Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ trường hợp có quy định khác.

3. Chương trình họp;

4. Tài liệu kèm theo (nếu có);

Xem thêm:

- Thông báo họp hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên (chủ tịch hội đồng thành viên triệu tập);

- Thông báo họp hội đồng thành viên trong công ty TNHH một thành viên (chủ thể khác triệu tập).
 

III. Gửi thông báo mời họp

Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp.

Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày họp. Thời hạn gửi các tài liệu khác do Điều lệ công ty quy định.

Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đền từng thành viên Hội đồng thành viên.                    

Căn cứ pháp lý (1)
1 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
Chi tiết căn cứ: Điều 58, khoản 4 Điều 79, Điều 82