logo

Công việc pháp lý khi mới thành lập

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT trong công ty hợp danh

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT trong công ty hợp danh

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục mở tài khoản thanh toán của công ty hợp danh

Thủ tục mở tài khoản thanh toán của công ty hợp danh

Để phục vụ việc thanh toán cho các giao dịch trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục mở tài khoản thanh toán tại các Ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.