logo

Hóa đơn

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty hợp danh

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty hợp danh

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và chỉ được dùng để xem xét trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật

Cách đặt in hóa đơn trong công ty hợp danh

Cách đặt in hóa đơn trong công ty hợp danh

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các doanh nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các doanh nghiệp.