logo

Những công việc định kỳ

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Nộp tờ khai thuế GTGT trong công ty hợp danh

Nộp tờ khai thuế GTGT trong công ty hợp danh

Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty hợp danh

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty hợp danh

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.