logo

Thuế thu nhập cá nhân

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty hợp danh

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty hợp danh

Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị nơi trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức 10% thu nhập.