logo
Thứ Năm, 06/09/2018

Giấy ủy quyền mở tài khoản thanh toán của công ty cổ phần

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            …, ngày … tháng … năm … 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

(Về việc mở tài khoản ngân hàng)

 

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

là người đại diện theo pháp luật của …………… (Tên doanh nghiệp) - Mã số doanh nghiệp ………… do ……………… cấp ngày …………………………………………………………..

 

II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

 

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ ………  (tên ngân hàng mà doanh nghiệp có dự định mở tài khoản) để thực hiện mở tài khoản ngân hàng cho …………. (Tên doanh nghiệp);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Bên ủy quyền có thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ quyền này được ký ngày … tháng … năm ….

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này