logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Mẫu biên bản kiểm phiếu trong công ty TNHH một thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            …, ngày … tháng … năm …

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến thành viên bằng văn bản ngày …/…/...)

 

Tên doanh nghiệp: ………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: …………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

 

Hôm nay, vào lúc …….. giờ ……phút, ngày             …/…/…

Tại: ……………………………………………………………        


Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Ông / Bà ……………………………………………………………         – Trưởng ban

2. Ông / Bà ……………………………………………………………         – Thành viên

3. Ông / Bà ……………………………………………………………         – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiểu kết quả lấy ý kiến thành viên, kết quả như sau:


Các vấn đề biểu quyết:

……………………………………………………………………………………………………   


Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

……………………………………………………………………………………………………


Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ……………..  phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: ………………….. phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: ……………………… phiếu.

 

Kết quả biểu quyết:

Vấn đề 01: …………………………………………………………………………………………

- Số phiếu tán thành: …………phiếu, chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ có quyền biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: ……..phiếu, chiếm tỷ lệ …….% vốn điều lệ có quyền biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: …………phiếu, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ có quyền biểu quyết;

 

Vấn đề 02:……………………………………………………………………………………

- Số phiếu tán thành: …………phiếu, chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ có quyền biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: ……..phiếu, chiếm tỷ lệ …….% vốn điều lệ có quyền biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: ………phiếu, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ có quyền biểu quyết;

 

Vấn đề 03:……………………………………………………………………………………

 (nếu có nhiều nội dung được biểu quyết thì lần lượt ghi đủ thông tin của từng nội dung đó)


Các quyết định được thông qua:

……………………………………………………………………………………………………

(Ghi rõ tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng)

(nếu có nhiều nội dung được biểu quyết thì lần lượt ghi từng nội dung và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua của từng nội dung đó)


Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc ….. giờ …….. cùng ngày.


Danh sách thành viên tham gia lấy ý kiến và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến thành viên được lưu giữ tại Văn phòng công ty.


Biên bản kiểm phiếu gồm …. trang, lập thành … bản


Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ …………… 

 

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)