logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)

       

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: .........

…, ngày … tháng … năm … 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

………… (Tên doanh nghiệp)

 

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………… do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư ……………. (tỉnh/ thành phố) cấp lần đầu ngày ……………., đăng ký thay đổi lần            ……… ngày ………………..

Địa chỉ doanh nghiệp: ……………………………………………………………………   

Hôm nay, vào hồi …….giờ ……………. phút, ngày …./…./…., tại: …………………... (địa điểm diễn ra cuộc họp)    

Công ty ………………. (tên doanh nghiệp) đã tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên ………….. (thường niên/ bất thường) năm ….  với những diễn biến và nội dung chính như sau:

 

Phần I. KHAI MẠC

1. Ông/ Bà …… – thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự cuộc họp, gồm có:

Các thành viên Hội đồng thành viên Công ty …………. (tên doanh nghiệp):

- Ông/ Bà …………………  

- Chủ tịch HĐTV

- Ông/ Bà …………………              

- Thành viên HĐTV

- Ông/ Bà …………………  

- Thành viên HĐTV

- Ông/ Bà …………………  

- Thành viên HĐTV

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

- Ông/ Bà …………………  

- Trưởng ban

- Ông/ Bà …………………  

- Thành viên

- Ông/ Bà …………………  

- Thành viên

Các thành viên (hoặc đại diện thành viên) của Công ty …………. (tên doanh nghiệp) có mặt tham dự cuộc họp.

Và toàn thể các vị khách mời tham dự cuộc họp.

2. Cuộc họp đã biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Ban thẩm tra tư cách thành viên với tỷ lệ %. Ban thẩm tra tư cách thành viên gồm:

- Ông/ Bà …………………  

- Trưởng ban

- Ông/ Bà …………………  

- Thư ký

- Ông/ Bà…………………   

- Ủy viên

3. Cuộc họp đã nghe Ông/ Bà …….. – đại diện Ban thẩm tra tư cách thành viên đọc Báo cáo thẩm tra tư cách thành viên tham dự cuộc họp. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số thành viên được quyền tham dự cuộc họp là: …………. thành viên, tương ứng với …………….. phần vốn góp có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều ………… Điều lệ Công ty, cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất ……………..% tổng số phần vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, hội đồng thành viên ………….. (thường niên/ bất thường) năm ……….. của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

4. Cuộc họp đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết ………….%. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông/ Bà …………………  

Chức vụ: …………………   

- Ông/ Bà …………………  

Chức vụ: …………………   

5. Cuộc họp đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết ……………….%, cụ thể:

Ban Thư ký:

Ông/ Bà: …………………    

Ông/ Bà: …………………    

Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Ông/ Bà …………………      

Phòng/ Ban …………………

- Thư ký: Ông/ Bà ………………… 

Phòng/ Ban …………………

- Thành viên: Ông/ Bà …………………

Phòng/ Ban …………………

- Thành viên: Ông/ Bà …………………       

Phòng/ Ba ………………… 

6. Cuộc họp đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình cuộc họp, Quy chế làm việc của cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết là ……………….. % tổng số phần vốn góp có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp.

Nội dung cuộc họp:   

……………………………………………………………………………………………….          

 

Phần II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ toạ cuộc họp, Ông / Bà ……... đọc Báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………….          

2. Thảo luận

……………………………………………………………………………………………….                      

3. Biểu quyết:

Tổng số phần vốn góp tham gia biểu quyết: ……….. phần vốn góp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: ………….. phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: ……………… phiếu.

Phương thức biểu quyết: ……………….

Kết quả biểu quyết:

- Số phần vốn góp tán thành: …………. phần vốn góp, tỷ lệ ……………%;

- Số phần vốn góp không tán thành: ………….. phần vốn góp, tỷ lệ ……………%;

- Số phần vốn góp không có ý kiến: ………….. phần vốn góp, tỷ lệ ……………%;

Các quyết định được cuộc họp thông qua:

……………………………………………………………………………………………….                      

(Ghi rõ tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng, nếu có nhiều nội dung được biểu quyết thì lần lượt ghi nội dung và tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua của từng vấn đề)

 

Phần III. KẾT LUẬN                                                      

Hội đồng thành viên (thường niên/bất thường) năm …………..của Công ty đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Cuộc họp biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của cuộc họp.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc ……….giờ ………… phút ./.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

-             


THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên; Đóng dấu)

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

STT

Tên thành viên/ người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, cơ quan cấp CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

Tổng số

phần vốn góp

Tỷ lệ(%)

Ghi chú

Số lượng

Giá trị

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày …  tháng … năm …

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

(Ký và ghi họ tên, Đóng dấu)