logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Mẫu nghị quyết của hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ………..

…, ngày … tháng … năm …

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

…………………(Tên doanh nghiệp)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của .........................(Tên doanh nghiệp)       ;

- Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên của Công Ty số ………….. ngày ….

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn

……………………………………………………………………………………………………   

Điều 2. Hiệu lực        

……………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Thi hành

Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Ông / Bà ...  và các phòng ban chức năng liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2

- Lưu: VP.
 

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên; Đóng dấu)