logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Mẫu phiếu lấy ý kiến thành viên công ty TNHH một thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo và gửi phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng thành viên.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…, ngày … tháng … năm …

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN

 

Kính gửi:

- Ông/ bà ……………………… (Nếu thành viên là cá nhân)

- Số CMND/ thẻ CCCD/ hộ chiếu: ………..…… do ……………… cấp ngày ……………….......

- Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

/ - Tên doanh nghiệp: …………………. (Nếu thành viên là tổ chức)

- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: ………………………………………………………..……..

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………...

- Tên người đại diện quản lý phần vốn góp: ……………………………………………………….

 

Số lượng phần vốn góp sở hữu: …………………………………………………………………………

Số lượng phiếu biểu quyết: ………………………………………………………………………...

 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..

           

Mục đích lấy ý kiến:

………...……………………………………………………………………………………………

Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Vấn đề 1: ………...…………………………………………………………………………………

☐ Tán thành

 Không tán thành

 ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 2:        ………...……………………………………………………………………………………………

☐ Tán thành

 ☐ Không tán thành

 ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 3:

………...……………………………………………………………………………………………           

 

Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: …………………………………………………………………….

 

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi tới …………………… (địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp) - ………………………. (tên doanh nghiệp) trong thời hạn …………  ngày, kể từ ngày ……………………           

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên nếu thành viên là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu thành viên là tổ chức)