logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Phiếu biểu quyết phiên họp hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Mỗi thành viên Hội đồng thành viên có một Phiếu biểu quyết có giá trị pháp lý ngang nhau
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Tên doanh nghiệp) ………………………….

  -------------------------------------------------

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN SỐ …

Thành viên hội đồng thành viên

:

……………………

Số chứng minh nhân dân

:

……………………

Hộ khẩu thường trú

:

……………………

 

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Vấn đề 1: ……………………………………………………………………………………

    Đồng ý:                                       Không đồng ý: ☐            Ý kiến khác:          

    Ý kiến khác của thành viên:........................................................................................................................

 

2. Vấn đề 2: ……………………………………………………………………………………

    Đồng ý:                                       Không đồng ý: ☐            Ý kiến khác:          

    Ý kiến khác của thành viên:........................................................................................................................

 

3. Vấn đề 3: ……………………………………………………………………………………                     

    Đồng ý:                                       Không đồng ý: ☐            Ý kiến khác:          

    Ý kiến khác của thành viên:........................................................................................................................

 

 

              …, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI BIỂU QUYẾT 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

- Thành viên vui lòng đánh dấu “√ ” vào ô thích hợp.

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.