logo

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ trong công ty TNHH một thành viên

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

 

I. Đối tượng

- Doanh nghiệp đã mua hóa đơn của có quan Thuế;

- Doanh nghiệp đã đặt in /tự in và làm thông báo phát hành hóa đơn (dù trong kỳ không xuất bất kỳ một số hóa đơn nào). 

 

II. Thời hạn

1. Thời hạn nộp báo cáo tháng

Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng:

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in mà có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in;

- Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng phải được nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Khi hết thời hạn trên, nếu cơ quan thuế chưa có thông báo cho doanh nghiệp chuyển sang gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý thì tiếp tục gửi báo cáo theo tháng.

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

 

2. Thời hạn nộp báo cáo quý

Ngoài các đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, các doanh nghiệp còn lại phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý với thời hạn cụ thể như sau:

- Quý I: Ngày 30 tháng 04;

- Quý II: Ngày 30 tháng 07;

 - Quý III: Ngày 30 tháng 10;

- Quý IV: Ngày 30 tháng 01 của năm liền sau.

 

3. Lưu ý

- Trong trường hợp doanh nghiệp chưa mua hóa đơn, hoặc chưa làm thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

- Không phải làm báo cáo hóa đơn nếu chỉ mới thông báo phát hành, mà chưa sử dụng;

- Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc với Chi cục Thuế, nhưng phải có văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục cụ thể và xuất trình khi thực hiện công việc;

- Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0);

- Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

 

III. Thành phần hồ sơ

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục trong trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc với chi cục thuế.

Căn cứ pháp lý (5)
1 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Chi tiết căn cứ: Điều 27
2 Công văn 2010/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 39/2014/TT-BTC
Chi tiết căn cứ: Mục III
3 Công văn 1839/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn
Chi tiết căn cứ: Mục 10
4 Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Chi tiết căn cứ: Khoản 4 Điều 5
5 Công văn 4861/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn