logo
Thứ Ba, 15/01/2019

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp - mấu số 01/GTGT

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp - Mẫu số: 01-7/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.

(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)


[01] Kỳ tính thuế: tháng...... năm hoặc quý.....năm.....

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………..............................................

             [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

             [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Đơn vị tiền: đồng Việt Nam                                                                                  

STT

Tên công trình

Doanh thu

Cơ quan thuế địa phương quản lý

 

Tỷ lệ phân bổ (%)

 

 

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

1

Công trình A

 

Cơ quan thuế A

 

 

 

2

 

Công trình B

 

Cơ quan thuế B

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thuế C

 

 

 

...

...

 

...

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

…, ngày …tháng …năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này