logo

Cách báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ thông kê, báo cáo định kỳ công tác quản lý, bảo quản và bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy với cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy.

I. Thời hạn báo cáo

Định kỳ vào quý thứ IV hàng năm, cơ sở đã được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có trách nhiệm thống kê, báo cáo với cơ quan Công an quản lý địa bàn về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy (Ảnh minh họa)

 

II. Nội dung báo cáo

Nội dung báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy bao gồm:

1. Số lượng, chất lượng, chủng loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã trang bị;

2. Cách thức thực hiện bảo quản, bảo dưỡng;

3. Thực trạng công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện;

4. Kết quả thực hiện kết luận kiến nghị thanh tra, kiểm tra của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

5. Kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

 

III. Trình tự báo cáo

Doanh nghiệp báo cáo với Công an cấp xã nơi hoạt động về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở sẽ chịu trách nhiệm báo cáo với doanh nghiệp trực tiếp quản lý về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy được giao quản lý.

Doanh nghiệp trực tiếp quản lý đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở sẽ có trách nhiệm báo cáo với Công an cấp huyện hoặc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp huyện quản lý địa bàn về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý.

Căn cứ pháp lý (1)
1 Thông tư 52/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Chi tiết căn cứ: Điều 7
Hoạt động khác trong cùng chuyên mục
Bảo hiểm

Bảo hiểm

6 nội dung
Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn

Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn

1 nội dung
Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

44 nội dung
Chữ ký số

Chữ ký số

6 nội dung
Khuyến mại

Khuyến mại

13 nội dung
Cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu và trái phiếu

1 nội dung
Hải quan trong công ty TNHH 2TV

Hải quan trong công ty TNHH 2TV

14 nội dung
Cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy và chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy và chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hướng dẫn ban hành nội quy và sơ đồ phòng cháy, chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hướng dẫn ban hành nội quy và sơ đồ phòng cháy, chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cách xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cách xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập và điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập và điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lập hồ sơ quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lập hồ sơ quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy và chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy và chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đình chỉ/ tạm đình chỉ cơ sở không an toàn về PCCC trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đình chỉ/ tạm đình chỉ cơ sở không an toàn về PCCC trong công ty TNHH hai thành viên trở lên