logo

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty hợp danh

Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của doanh nghiệp bị mất hoặc rách nát, thay đổi chủ sở hữu hoặc thông tin của giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan thì doanh nghiệp có quyền làm thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận.

 

I. Các trường hợp được cấp lại, cấp đổi

Doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bị mất hoặc rách nát;

Doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan hoặc thay đổi thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Xem thêm

- Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty hợp danh;

- Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty hợp danh;

- Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty hợp danh;

- Thủ tục hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty hợp danh.


II. Thành phần hồ sơ

Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả) hoặc Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (nếu xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan);

Tờ khai đăng ký quyền tác giả (nếu xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả) hoặc Tờ khai đăng ký quyền liên quan (nếu xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan);

- Hai bản sao tác phẩm hoặc hai bản sao cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

- Trong trường hợp xin cấp đổi quyền tác giả, quyền liên quan thì nộp thêm tài liệu chứng minh sự thay đổi về quyền tác giả hoặc quyền liên quan và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc quyền liên quan đã cấp.

 

III. Trình tự giải quyết

Doanh nghiệp trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp cấp lại: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp cấp đổi: trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Căn cứ pháp lý (4)
1 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội
Chi tiết căn cứ: Điều 50, khoản 1 Điều 55
2 Nghị định 01/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chi tiết căn cứ: khoản 1 Điều 2
3 Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Chi tiết căn cứ: Biểu mẫu số 01, Biểu mẫu số 02
4 Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Chi tiết căn cứ: Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37