logo

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan cho phép người khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền thuộc quyền sử dụng đối với quyền tác giả, quyền liên quan của mình.

 

I. Đối tượng được chuyển quyền sử dụng

Doanh nghiệp là chủ sở hữu quyền tác giả có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả cho tổ chức, cá nhân khác đối với các quyền sau đây:

1. Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

2. Quyền tài sản, bao gồm các quyền sau đây:

- Làm tác phẩm phái sinh;

- Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

- Sao chép tác phẩm;

- Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

- Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

- Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền liên quan cho tổ chức, cá nhân khác đối với các quyền sau đây:

1. Quyền tài sản, bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

- Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

- Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

- Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;

- Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

2. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, bao gồm các quyền sau đây:

- Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình;

- Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

3. Quyền của tổ chức phát sóng, bao gồm các quyền sau đây:

- Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;

- Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;

- Định hình chương trình phát sóng của mình;

- Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.

 

II. Đối tượng không được chuyển quyền sử dụng

1. Đối với quyền tác giả, doanh nghiệp không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân sau đây:

- Đặt tên cho tác phẩm;

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác bố phẩm được công, sử dụng;

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

 

2. Đối với quyền liên quan, người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân sau đây:

- Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

- Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

Xem thêm

- Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 

III. Hợp đồng chuyển nhượng

1. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển quyền;

c) Phạm vi chuyển giao quyền;

d) Giá, phương thức thanh toán;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13.

Xem thêm:

- Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực sản xuất bản ghi âm, ghi hình, phim và chương trình phát sóng của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Mẫu hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Mẫu hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Mẫu hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 

Lưu ý

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì:

1. Việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền tác phẩm phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.

2. Trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì doanh nghiệp có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

3. Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể được chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của doanh nghiệp (chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan).

Căn cứ pháp lý (1)
1 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội
Chi tiết căn cứ: Điều 47, Điều 48