logo

Hướng dẫn chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bản hộ sáng chế trong công ty hợp danh

Việc yêu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế có thể được thực hiện bởi chủ sở hữu hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan trong những trường hợp theo quy định của pháp luật.
 

I. Trường hợp nào được yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ?

1. Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

- Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;

- Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

- Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

Trong trường hợp chủ văn bằng không nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực văn bằng tự động chấm dứt kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp.

 

2. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

- Người yêu cầu nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký;

- Người yêu cầu không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Đối với 02 trường hợp trên, hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ bị hủy bỏ toàn bộ. Trong trường hợp một phần của văn bằng bảo hộ sáng chế không đáp ứng điều kiện bảo hộ thì phần đó sẽ bị hủy bỏ hiệu lực.

 

II. Quy trình thực hiện như thế nào?

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu chấm dứt/ huỷ bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế là suốt thời hạn bảo hộ;

1. Nộp hồ sơ

Để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, người yêu cầu có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi hồ sơ yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam có địa chỉ tại 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Cục sở hữu trí tuệ còn có 02 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đã Nẵng.

 

2. Xử lý hồ sơ

- Trường hợp người yêu cầu là chính chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Trường hợp người yêu cầu là bên thứ ba thực hiện yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn yêu cầu, đồng thời Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người yêu cầu để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến và ấn định 02 tháng để chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có ý kiến.

Sau thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định hoặc thông báo từ chối chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 03 tháng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với người yêu cầu.

 

III. Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai yêu cầu chấm dứt/ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;

Trong một tờ khai có thể yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

2. Chứng cứ (nếu có);

3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua đại diện;

4. Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt/ hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế. Trong bản nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ;

5. Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các khoản 7, 21 Điều 1 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).