logo

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tỉnh Thái Bình

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 07/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Trọng Thăng
  Ngày ban hành: 17/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI BÌNH
  -------

  Số: 07/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH; DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG, TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH; DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI BÌNH

  ---------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

  Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 286/TTr-STC ngày 27/5/2019.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Quyết định này quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 45/2018/TT-BTC) là tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

  2. Các nội dung khác liên quan đến chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính và văn bản pháp luật khác có liên quan.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

  Điều 3. Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC; Danh mục tài sản cố định đặc thù

  1. Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình (Chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định này).

  Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

  2. Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC (Chi tiết tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định này).

  Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

  3. Danh mục tài sản cố định đặc thù (Chi tiết tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định này).

  Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định đặc thù tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng tài sản cố định căn cứ các nội dung quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC và Quyết định này để thực hiện tính hao mòn, ghi sổ kế toán, theo dõi và quản lý tài sản theo đúng quy định.

  2. Trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

  a) Chủ động, thường xuyên rà soát, tổng hợp, cập nhập Danh mục tài sản mới (nếu có) và gửi về Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp;

  b) Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện gửi về Sở Tài chính để tng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

  Điều 6. Trách nhiệm thi hành

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp được Nhà nước giao quản lý tài sản cố định không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài chính;
  - Cục Kiểm tra văn bản
  QPPL - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực H
  ĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Như điều 6;
  - Báo Thái Bình;
  - Côn
  g báo tỉnh;
  - Cổng thông t
  in điện tử tỉnh;
  - Lưu: VT, KT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Đặng Trọng Thăng

   

   

  PHỤ LỤC 01

  QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
  (Kèm theo Quyết định số: 07/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Thái Bình)

   

  STT

  DANH MỤC

  THỜI GIAN SỬ DỤNG (năm)

  TỶ LỆ HAO MÒN (% năm)

  Loại 1

  Quyền tác giả

   

   

  1

  Kịch bản các loại

  25

  4

  2

  Các quyền tác giả khác

  25

  4

  Loại 2

  Quyền sở hữu công nghiệp

   

   

  1

  Bằng độc quyền sáng chế

  20

  5

  2

  Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

  10

  10

  3

  Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

  5

  20

  4

  Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

  10

  10

  5

  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại

  10

  10

  Loại 3

  Quyền đối với giống cây trng

   

   

  1

  Quyền đối với giống cây lúa

  5

  20

  2

  Quyền đối với giống cây khác

  5

  20

  Loại 4

  Phần mềm ứng dụng

   

   

  1

  Cơ sở dữ liệu

  5

  20

  2

  Phần mềm kế toán

  5

  20

  3

  Phần mềm tin học văn phòng

  5

  20

  4

  Phần mềm ứng dụng khác

  5

  20

  Loại 5

  Tài sản cđịnh vô hình khác (trừ quyền sử dụng đất)

  5

  20

   

  PHỤ LỤC 02

  QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  (Kèm theo Quyết định số: 07/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Thái Bình)

   

  STT

  DANH MỤC TÀI SẢN

  THỜI GIAN SỬ DỤNG (năm)

  TỶ LỆ HAO MÒN (% năm)

  Loại 1

  Phương tiện vận tải (ngoài xe ô tô)

   

   

   

  - Xe mô tô, xe gắn máy

  10

  10

   

  - Phương tiện vận tải khác

  10

  10

  Loại 2

  Máy móc, thiết bị

   

   

  1

  Máy móc, thiết bị văn phòng (Bao gồm máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung và chuyên dùng cùng loại với máy móc thiết bị văn phòng phổ biến)

   

   

   

  - Máy vi tính để bàn

  5

  20

   

  - Máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện t tương đương)

  5

  20

   

  - Máy in

  5

  20

   

  - Máy fax

  5

  20

   

  - Tủ đựng tài liệu

  5

  20

   

  - Máy scan

  5

  20

   

  - Máy hủy tài liệu

  5

  20

   

  - Máy photocopy

  8

  12,5

   

  - Bộ bàn ghế ngồi làm việc trang bị cho các chức danh

  8

  12,5

   

  - Bộ bàn ghế họp

  8

  12,5

   

  - Bộ bàn ghế tiếp khách

  8

  12,5

   

  - Máy điều hòa không khí

  8

  12,5

   

  - Quạt

  5

  20

   

  - Máy sưởi

  5

  20

   

  - Máy móc, thiết bị văn phòng khác

  5

  20

  2

  Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị (không cùng loại với máy móc thiết bị văn phòng phổ biến)

   

   

   

  - Máy chiếu

  5

  20

   

  - Thiết bị lọc nước

  5

  20

   

  - Máy hút ẩm, hút bụi

  5

  20

   

  - Ti vi, đầu Video, các loại đầu thu phát tín hiệu kỹ thuật số khác

  5

  20

   

  - Máy ghi âm

  5

  20

   

  - Máy ảnh

  5

  20

   

  - Thiết bị âm thanh

  5

  20

   

  - Tng đài điện thoại, máy bộ đàm

  5

  20

   

  - Thiết bị thông tin liên lạc khác

  5

  20

   

  - Tủ lạnh, máy làm mát

  5

  20

   

  - Máy giặt

  5

  20

   

  - Thiết bị mạng, truyền thông

  5

  20

   

  - Thiết bị điện văn phòng

  5

  20

   

  - Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu

  5

  20

   

  - Thiết bị truyền dẫn

  5

  20

   

  - Camera giám sát

  8

  12,5

   

  - Máy bơm nước

  8

  12,5

   

  - Két sắt

  8

  12,5

   

  - Bàn ghế hội trường

  8

  12,5

   

  - Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật

  8

  12,5

   

  - Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung khác

  8

  12,5

  3

  Máy móc, thiết bị chuyên dùng (không cùng loại với máy móc thiết bị văn phòng phổ biến)

   

   

  3.1

  Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo

   

   

   

  - Thiết bị dạy học, dạy nghề, thí nghiệm (các môn học)

  5

  20

  3.2

  Lĩnh vực Khoa học - công nghệ

   

   

   

  - Bộ quả cân chuẩn

  8

  12,5

   

  - Cân kiểm quả chuẩn

  8

  12,5

   

  - Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác

  8

  12,5

  3.3

  Lĩnh vực Tài nguyên - môi trường

   

   

   

  - Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm

  8

  12,5

   

  - Bếp khuấy từ gia nhiệt

  8

  12,5

   

  - Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác

  8

  12,5

  34

  Lĩnh vực Y tế

   

   

   

  - Tài sản, trang thiết bị phẫu thuật, thủ thuật, chẩn đoán hình ảnh

  8

  12,5

   

  - Tài sản, trang thiết bị xét nghiệm, thí nghiệm

  8

  12,5

   

  - Tài sản, trang thiết bị khác

  8

  12,5

  3.5

  Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Truyền hình

   

   

   

  - Tài sản thuộc lĩnh vực thể thao

  5

  20

   

  - Tài sản thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

  5

  20

   

  - Tài sản thuộc lĩnh vực chiếu phim

  5

  20

   

  - Tải sản thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình

  5

  20

  3.6

  Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

   

   

   

  - Thiết bị thí nghiệm, kiểm nghiệm giống

  5

  20

   

  - Thiết bị kỹ thuật chuyên dùng khác

  5

  20

  3.7

  Lĩnh vực Giao thông vận tải

   

   

   

  - Máy in thẻ giấy phép lái xe

  5

  20

   

  - Bộ cân kiểm tra tải trọng xe

  5

  20

   

  - Hệ thống Camera và đầu ghi hình

  8

  12,5

   

  - Máy móc thiết bị chuyên dùng khác

  5

  20

  4

  Máy móc, thiết bị khác

  8

  12,5

  Loại 3

  Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm

   

   

  1

  Các loại súc vật

  8

  12,5

  2

  Cây lâu năm

  25

  4

  3

  Cây cảnh, thảm cây xanh

  8

  12,5

  Loại 4

  Trang thiết bị dễ hỏng, dễ v(thủy tinh, gốm, sành, sứ)

  5

  20

  Loại 5

  Tài sản cố định hữu hình khác

  8

  12,5

  Loại 6

  Tài sản cố định vô hình

   

   

   

  - Phần mềm kế toán

  5

  20

   

  - Phần mềm tin học văn phòng

  5

  20

   

  - Phần mềm nội bộ

  5

  20

   

  PHỤ LỤC 03

  QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ
  (Kèm theo Quyết định số: 07/2019/QĐ-UBND ngày UBND tỉnh Thái bình)

   

  STT

  DANH MỤC

  SỐ LƯỢNG

  Loại 1

  Hiện vật trưng bày trong bảo tàng

   

  1

  Máy bay Mic 21, số hiệu 5121. Đ.c Phạm Tuân - AHLLVTND quê xã Quốc Tuấn, Kiến Xương thuộc Sư đoàn 921 - Bộ tư lệnh PKKQ đã từng lái loại máy bay này bắn rơi máy bay B52 của Mỹ đêm 27/12/1972

  01

  2

  Xe tăng 843 - do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, quê xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, chỉ huy tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh - người cắm ctrên nóc dinh Độc Lập vào hồi 11h ngày 30/4/1975

  01

  3

  Pháo mặt đất 85 ly - Của đơn vị C2 bộ đi Thái Bình trực chiến tại bờ biển Tiền Hải, bắn cháy 2 trục hạm Mỹ ngày 17/5/1972 và ngày 08/8/1972

  01

  4

  Pháo 105 ly - chiến lợi phẩm của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 cùng Tiểu đoàn 705, trong trận đánh bốt Chợ Cổng, xã Thái Thịnh, Thái Thụy đêm ngày 7 rạng sáng ngày 08/02/1952

  01

  5

  Pháo cao xạ 37 ly - Của hạm đội dân quân gái C4 huyện Tiền Hải, Thái Bình, bảo vệ mục tiêu Cống Lân đã bắn rơi 2 máy bay giặc Mỹ vào ngày 31/3/1968 và ngày 12/7/1972

  01

  6

  Pháo 122mm K 31/37 - do Liên Xô chế tạo, đã được b đi Quân khu III sử dụng trong chiến đấu bảo vệ vùng biển Quân khu trong kháng chiến chống Mỹ

  01

  7

  Pháo mặt đất 75 ly - của dân quân tự vệ xã Đông Minh, huyện Tin Hải, phối hợp cùng đơn vị F178 Quân khu tả ngạn bn cháy 1 trục hạm Mỹ ngày 16/9/1972

  01

  8

  Bệ phóng tên lửa DVINA - do đ/c Phạm Trường Uy - AHLLVTND, quê xã Vũ Lạc, huyện Kiến Xương, Tiểu đoàn trưởng tên lửa thuộc E236 - F367, Bộ tư lệnh PKKQ đã trực tiếp điều khiển và chỉ huy bắn rơi 31 máy bay Mỹ trong đó có 2 pháo đài bay B52 bị bn rơi ngày 02/4/1972 và ngày 28/8/1972

  01

  9

  Súng thn công

  05

  10

  Xe ô tô của anh hùng Trần Văn Lai, biển s EL-6899

  01

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14
  Ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
  Ban hành: 26/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Đã đính chính lại
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
  Ban hành: 07/05/2018 Hiệu lực: 02/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 07/2019/QĐ-UBND thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tỉnh Thái Bình

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
  Số hiệu: 07/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 17/06/2019
  Hiệu lực: 01/07/2019
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đặng Trọng Thăng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới