logo

Chỉ thị 17/CT-UBND Quảng Bình tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 17/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Minh Ngân
  Ngày ban hành: 18/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 •  

  UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG BÌNH
  -------------------
  Số: 17/CT-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ----------------------
                Quảng Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2017
   
   
  CHỈ THỊ
  Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt
   trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
   
  Trong thời gian qua, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định, cơ sở hạ tầng các dự án xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường từng bước được quan tâm đầu tư, mạng lưới hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường ở các địa phương ngày càng được mở rộng và phát triển về số lượng cũng như chất lượng, nhận thức của cộng đồng về vai trò trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, nhất là ở các địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, công tác xã hội hóa trong thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các địa phương, đơn vị liên quan và của toàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở một số địa phương chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đặc biệt là ở cấp xã; cơ sở hạ tầng xử lý rác thải sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; nhận thức về bảo vệ môi trường; sự quan tâm động viên, khuyến khích, hỗ trợ để các hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường hoạt động có hiệu quả chưa được thực hiện kịp thời; ý thức trách nhiệm trong thu gom, xử lý rác thải của một bộ phận cán bộ, người dân và tổ chức còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến chưa sâu rộng và thường xuyên; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; việc xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển rác thải là hết sức cần thiết nhằm hoàn chỉnh hệ thống quản lý, mạng lưới thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhưng đến nay, nhiều địa phương chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng tổ chức thực hiện chưa hiệu quả.
  Nhằm đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, tạo cảnh quan môi trường sạch - đẹp trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
  - Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý về chất thải rắn ở cấp huyện, cấp xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
  - Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, vứt rác thải và đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, tạo sự bức xúc trong nhân dân.
  - Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND cấp huyện về tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật lựa chọn địa điểm và xây dựng điểm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở địa bàn dân cư nông thôn; rà soát, điều chỉnh quy hoạch các bãi xử lý, nhà máy xử lý rác thải.
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tham mưu thành lập quỹ bảo vệ môi trường để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính theo quy định nhằm chủ động hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.
  - Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện theo quy định.
  - Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả.
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện về tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật và đôn đốc các địa phương chỉ đạo thực hiện xây dựng điểm thu gom, trung chuyển rác cấp xã theo quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch chất thải rắn đã được phê duyệt.
  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
  - Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu về chất thải rắn sinh hoạt, quản lý, khai thác, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt.
  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh về chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ các dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Ưu tiên thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường trong hoạt động xúc tiến đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chi sự nghiệp môi trường hàng năm đảm bảo không dưới 1% tổng chi ngân sách; hướng dẫn chi tiết và tổ chức kiểm tra nội dung quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường theo đúng Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và từng địa phương trong tỉnh.
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát để thống nhất các loại phí chuyển sang giá dịch vụ trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định hiện hành.
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn vốn cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; Ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động vệ sinh môi trường hoặc thực hiện các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường.
  5.   Sở Khoa học và Công nghệ:
  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.
  - Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân áp dụng đổi mới công nghệ, trang thiết bị; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thân thiện với môi trường trong xử lý rác thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường.
  Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là hành vi đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe và tạo sự thay đổi về ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong bảo vệ môi trường.
  7.   Sở Thông tin và Truyền thông:
  Chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tin, bài, thời gian phát sóng, đưa tin về công tác bảo vệ môi trường và kết quả thanh tra, kiểm tra về hoạt động thu gom, xử lý rác thải; chú trọng nêu gương những điển hình thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; thông tin chính xác, kịp thời về những trường hợp vi phạm, những địa phương để xảy ra tình trạng vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường.
  8.   Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan:
  Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, quản lý, giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan trong việc tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; tổ chức phát động xây dựng các phong trào thiết thực và hiệu quả về bảo vệ môi trường như phong trào không sử dụng túi nilon, phân loại rác thải... nhằm huy động được sức mạnh của toàn thể cộng đồng chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
  9.      Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
  - Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường cho cộng đồng, các cơ sở sản xuất kinh doanh với các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; gắn với quản lý trật tự đô thị, trồng và bảo vệ cây xanh, khắc phục tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng, đường phố, khu dân cư; phối hợp và phát huy vai trò của các Hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.
  - Khẩn trương hoàn thiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại mỗi địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả theo Đề án được phê duyệt. Chủ động bố trí từ ngân sách cấp huyện và chỉ đạo bố trí từ ngân sách cấp xã để kịp thời hỗ trợ chi phí vận chuyển và xử lý nhằm đảm bảo các điều kiện hoạt động cho các đơn vị môi trường. Chỉ đạo các Ban quản lý Công trình công cộng, công ty, hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường trên địa bàn tăng cường tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, không để tình trạng rác thải ứ đọng diễn ra gây ô nhiễm môi trường đặc biệt vào các dịp lễ, tết. Tập trung thu gom triệt để rác thải phát sinh, tồn đọng tại nơi công cộng, các khu vực ven đường giao thông huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ, công trình văn hóa, du lịch, nơi tập trung sinh hoạt của dân cư.
  - Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Hương ước quy định các nội dung về công tác bảo vệ môi trường; Xây dựng các phong trào thi đua bảo vệ môi trường; xác định một số khu vực trung tâm, tuyến đường trung tâm hoặc khu dân cư để thực hiện điểm việc bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo ra tuyến đường/khu dân cư “xanh - sạch - đẹp”; xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt về bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường.
  - Ưu tiên, khuyến khích và có hình thức hỗ trợ phù hợp cho các hình thức xã hội hóa (cá nhân, tổ chức, hợp tác xã,…) tham gia vào hoạt động vệ sinh môi trường tại địa phương.
  - Kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để địa phương mình xảy ra tình trạng vứt rác, đổ rác thải không đúng nơi quy định, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường không hiệu quả và không đúng mục đích. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để địa phương mình xảy ra tình trạng vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.
  - Tổ chức đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt trên địa bàn.
  - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
  + Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định của địa phương về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.
  + Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát thường xuyên các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn trong việc thực hiện về tần suất thu gom, địa điểm đổ thải theo quy hoạch và quy trình xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vứt, đổ rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định. Không để tình trạng vứt rác thải, đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định xảy ra. Xây dựng Hương ước về bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
  + Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện nếu để địa phương mình xảy ra tình trạng vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường. Định kỳ hàng năm báo cáo về UBND cấp huyện kết quả thực hiện hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.
  10.    Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.
   Yêu cầu Thủ trường các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, quyết định./.
   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
  - UBMTTQVN tỉnh;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  - Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
  - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
  - Lưu: VT, CVTNMT.
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


  Đã ký
   
  Lê Minh Ngân

   
   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới