logo
Thứ Sáu, 22/02/2019

Giấy ủy quyền thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh trong hộ kinh doanh, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

..., ngày ... tháng ... năm ....

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

(Về việc thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh)

 

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

:

……………………………………………………………

CMND số

:

………………  do …………… … cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh

:

……………………………………………………………

 

II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………

 

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính ………  (ghi Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh: ví dụ, phòng Tài chính kế hoạch Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,…) để nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh cho …………. (Tên hộ kinh doanh);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi đại diện Công Ty có bản thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ Quyền này được ký ngày ... tháng ... năm ....


BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này