logo

Thủ tục đăng ký tên miền ".vn" trong hộ kinh doanh

Tên miền do hộ kinh doanh đăng ký phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

 

I. Nguyên tắc đăng ký

Mọi hộ kinh doanh đều có quyền đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” nhưng phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

- Bình đẳng, không phân biệt đối xử;

- Đăng ký trước được quyền sử dụng trước, trừ các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo điều 68 Luật công nghệ thông tin;

- Tuân thủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định của Luật Viễn thông.

Tên miền đăng ký phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước thì hộ kinh doanh không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

hộ kinh doanh được cấp tên miền dưới tên miền đã đăng ký cho các các cá nhân đang làm việc trong hộ kinh doanh và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp.

 

II. Hướng dẫn đăng ký

1. Thành phần hồ sơ

Bản khai đăng ký tên miền theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/BTTTT.

- Khi nộp trực tiếp hồ sơ, người thay mặt hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký phải xuất trình bản gốc và nộp kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện, trong hồ sơ phải gửi kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

Văn bản ủy quyền cho người thay mặt hộ kinh doanh thực hiện thủ tục nếu không phải là chủ hộ.

2. Phương thức nộp hồ sơ

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ theo một trong 03 cách sau:

- Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”;

- Gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn” qua đường bưu chính:

- Thực hiện trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

3. Nơi nộp hồ sơ

Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam được thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền có tên trong danh sách được công bố tại đây.

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” sẽ thông báo kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối sẽ có thông báo nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý (3)
1 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Chi tiết căn cứ: Điều 12
2 Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Chi tiết căn cứ: Điểm b Khoản 3 Điều 1
3 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Chi tiết căn cứ: Điều 8, Điều 10