logo
Thứ Năm, 10/10/2019

Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp trong công ty cổ phần

Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp - mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

TỜ KHAI

TỜ KHAI

SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

                                                                        

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

(Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.)

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                                 CHỦ ĐƠN                                                                                                            

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng SHCN)

Tên đầy đủ: ............................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................................

Điện thoại:...................................... Fax:............................... E-mail:................................................      

k                                                   ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN      

 

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

Mã đại diện:

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:.............................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Điện thoại:............................. Fax:....................... E-mail:................................................................

l ĐƠN YÊU CẦU SỬA ĐỔI

Đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Số đơn:..............................

 

 

m   NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI

Tên chủ đơn

Địa chỉ của chủ đơn

Nội dung khác:

 

Đề nghị sửa lại thành: (Có thể dùng trang bổ sung, nếu cần)

..........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

     

n                                                            PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền

Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn

.... nội dung sửa đổi (của mỗi đơn)

 

Phí công bố thông tin sửa đổi

đơn

 

Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi)

....... hình

 

Bản mô tả sáng chế có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)

....  trang

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là: .....................................................................

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):............................

 

o CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

KIỂM TRA DANH MỤC

TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Tờ khai, gồm.............. trang 

Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp, bằng tiếng ...

 Bản dịch tiếng Việt, gồm ............ trang    

Giấy uỷ quyền bằng tiếng...............

Tài liệu chứng minh sự thay đổi chủ đơn do thừa kế, kế thừa

 

 

bản dịch tiếng Việt, gồm ............ trang

Cán bộ nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

bản gốc

 

 

bản sao

(bản gốc sẽ nộp sau

 

 

 

 bản gốc đã nộp theo đơn số: ............. )

Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác, cụ thể:

p                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Khai tại:.......... ngày..... tháng ...... năm........

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

             

                                                                                    

SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

                                                                        

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

(Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.)          

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                             CHỦ ĐƠN                                                                                                            

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng SHCN)

Tên đầy đủ: ............................................................................

Địa chỉ ..............................................................................................................................................

Điện thoại:...................................... Fax:............................... E-mail:................................................      

k                                                   ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN      

 

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

Mã đại diện:

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:.............................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Điện thoại:............................. Fax:....................... E-mail:................................................................

l                   ĐƠN YÊU CẦU SỬA ĐỔI

Đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Số đơn:..............................

 

 

m   NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI

Tên chủ đơn

Địa chỉ của chủ đơn

Nội dung khác:

Đề nghị sửa lại thành: (Có thể dùng trang bổ sung nếu cần)

..........................................................................................

...........................................................................................

       

n                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền

Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn

......... nội dung sửa đổi (của mỗi đơn)

 

Phí công bố thông tin sửa đổi

đơn

 

Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi)

.......  hình

 

Bản mô tả sáng chế có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)

.......  hình

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là: .............................................................

           

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản): .............................................

o     CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

KIỂM TRA DANH MỤC

TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Tờ khai, gồm.................. trang 

 

Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp, bằng tiếng.......

 

Bản dịch tiếng Việt, gồm ............ trang

 

Tài liệu chứng minh sự thay đổi chủ đơn do thừa kế, kế thừa

 

Giấy uỷ quyền bằng tiếng.....................

Cán bộ nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

bản dịch tiếng Việt, gồm .......... trang

 

bản gốc

 

bản sao

(

bản gốc sẽ nộp sau

 

 

 

bản gốc đã nộp theo đơn số:............ )

Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác, cụ thể:.........................................................

p                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Khai tại:.......... ngày..... tháng ...... năm........

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)