logo
Thứ Hai, 06/08/2018

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp làm thay đổi Điều lệ, doanh nghiệp  phải tiến hành triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để thảo luận và thông qua quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật.
facebook share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu
 

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: ………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…, ngày ...... tháng ....... năm …

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại Công ty …………. (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) với các nội dung chính như sau:

 

I. Thành phần tham gia Đại hội

1. Cổ đông dự họp

Tham dự Đại hội có .............cổ đông đại diện cho ........... cổ phần (...................cổ phần) chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những cổ đông có tên sau đây

STT

TÊN CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN NẮM GIỮ

(cổ phần)

GIÁ TRỊ CỔ PHẦN (VNĐ)

TỶ LỆ

(%)

LOẠI CỔ PHẦN

01

.............

.......

.......

.......

 

02

.............

........

........

........

 

03

CÔNG TY.........

Đại diện:.........

...........

...........

...........

 

 

TỔNG SỐ

............

............

100

 

2. Chủ toạ Đại hội:..........................  - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thư ký Đại hội:............................ - Thành viên Hội đồng quản trị.

 

II. Mục đích, chương trình nghị sự và các nội dung Đại hội

Đại hội này được triệu tập để thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề thứ nhất: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên

:

………                                 Giới tính: ………

Chức danh

:

…………

Ngày sinh

:

………..                               Dân tộc: Kinh           Quốc tịch: Việt Nam                 

Hộ khẩu thường trú

:

……….

Chỗ ở hiện tại

:

………….

CMND số

:

.......... do Công an ............. cấp ngày ...............

1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên

:

………                                 Giới tính: ………

Chức danh

:

…………

Ngày sinh

:

………..                               Dân tộc: Kinh           Quốc tịch: Việt Nam                 

Hộ khẩu thường trú

:

……….

Chỗ ở hiện tại

:

………….

CMND số

:

.......... do Công an ............. cấp ngày ...............

2. Vấn đề thứ hai: Sửa đổi điều lệ

Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều … (Điều luật có nội dung quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.


III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp

Tất cả các chương trình nghị sự và nội dung của Đại hội như quy định tại Mục II trên đây đã được thông qua bởi …… cổ đông được quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biếu quyết bằng ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cùng với Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quyết định về các nội dung nêu trên đây.

Đại hội kết thúc vào hồi ……… giờ ….. phút cùng ngày.

           

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

.................................

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

.................................