logo
Thứ Năm, 08/11/2018

Danh sách thành viên công ty hợp danh

facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

 

STT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giớitính

Quốctịch

Dântộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

Vốn góp

Mã số dự án, ngày, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

 

 

Giá trị phần vốn góp(bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Thời điểm góp vốn

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

A.Thànhviên hợp danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Thànhviên góp vốn (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

……, ngày……tháng……năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi họ tên)