logo
Thứ Năm, 08/08/2019

Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền Việt Nam trong hộ kinh doanh

Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền Việt Nam - được ban hành tại Phụ lục số 4 Ban hành kèm theo Thông tư số  24/2015/TT-BTTTT 
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN “.VN”

 

Kính gửi: ……………… (Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”)

 

            Chúng tôi/tôi là chủ thể tên miền ……………………………… làm đơn đề nghị Nhà đăng ký………………………. .…………………………. .. xem xét và thay đổi thông tin của tên miền. Cụ thể như sau:

 

Thông tin hiện tại

Thông tin đề nghị được thay đổi

Nội dung thông tin cần thay đổi:

(Tên chủ thể, thông tin liên hệ của chủ thể, máy chủ DNS, …)

 

 

  1.  
  2.  
  3.  

 

 

  1.  
  2.  
  3.  

Lý do thay đổi thông tin

  1.  
  2.  

 

Chúng tôi/tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

                                                                ............., ngày ........ tháng ......... năm ........

Xác nhận của chủ thể tên miền

(Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)