logo
Thứ Năm, 08/08/2019

Giấy ủy quyền thay đổi thông tin tên miền Việt Nam trong hộ kinh doanh

Trường hợp hộ kinh doanh ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký tên miền Việt Nam, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

..., ngày ... tháng ... năm ....

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

(Về việc ủy quyền thay đổi thông tin đăng ký tên miền Việt Nam)

 

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………

Là chủ hộ kinh doanh ......................................................... (tên hộ kinh doanh) (Mã số hộ kinh doanh: ……………………..  do Ủy ban nhân dân ……….cấp lần đầu ngày …………….).

 

II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ ……… (Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”) để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký tên miền Việt Nam cho …………. (Tên hộ kinh doanh);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi đại diện Công Ty có bản thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ Quyền này được ký ngày ... tháng ... năm ....

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)