logo
Thứ Tư, 09/01/2019

Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…, ngày ...... tháng ....... năm …

 

CHỦ SỞ HỮU ................. (Tên doanh nghiệp)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ ……………. (Tên doanh nghiệp);

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty

- Thời gian tạm ngừng: ……...……………………………………………………………………..

- Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ……...………………………………………..…………………..

- Thời điểm kết thúc tạm ngừng: ……...……………………………….…………………………..

- Lý do tạm ngừng: ……...…………………………………………………………………………

 

Điều 2:  Uỷ quyền

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Ông/ bà …………..(tên người đại diện theo pháp luật của công ty) được quyền uỷ quyền cho một bên thứ ba thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Điều 3: Thi hành

Các Ông/Bà Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu vp.

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này