logo
Thứ Hai, 12/08/2019

Thông báo sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại trong công ty hợp danh

Thông báo sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại - Biểu mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 81/2018/NĐ-CP
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

 

Kính gửi: Sở Công thương …………………………………………… (Sở Công thương tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp thông báo thực hiện khuyến mại)

 

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ..........................................

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ......................................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số …………ngày... tháng... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

(Tên doanh nghiệp) …………………  thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:     

Lý do điều chỉnh: ................................................................................................................

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên doanh nghiệp) ……………… cam kết:

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- (Các cam kết khác………..)

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)