logo

Quyết định 1221/QĐ-BTTTT phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại tỉnh Gia Lai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1221/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hải
  Ngày ban hành: 06/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  ----------------

  Số: 1221/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

   

                                                 

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ
  đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai

  ----------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg

  Căn cứ công văn số 4143/BTTTT-CTS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án số hóa truyềnhình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV;

  Căn cứ công văn số 580/STTTT-BCVT ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc rà soát, xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại tỉnh Gia Lai;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện tại Phiếu trình số 72/PTr-CTS ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt vùng hỗ trợ STB tại 15 tỉnh Nhóm IV,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai như Phụ lục kèm theo.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia lai, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;

  - UBND tỉnh Gia Lai;

  - Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;

  - Lưu: VT, CTS.15.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Phạm Hồng Hải

   

  PHỤ LỤC

  VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (STB DVB-T2),

  VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH (STB DTH)

  TẠI TỈNH GIA LAI

  (đính kèm Quyết định số 1221/QĐ-BTTTT ngày 06/08/2019 của Bộ Thông tin và Truyền Thông)

   

  STT

  Quận/ Huyện/ Thành phố

  STT

  Xã/ Phường/ Thị trấn

  Thuộc vùng hỗ trợ

  Không thuộc vùng hỗ trợ

  STB DVB-T2

  STB DTH

  1

  Thành phố Pleiku

  1

  Phường Yên Đỗ

  X

   

   

  2

  Phường Diên Hồng

  X

   

   

  3

  Phường la Kring

  X

   

   

  4

  Phường Hội Thương

  X

   

   

  5

  Phường Hội Phú

  X

   

   

  6

  Phường Phù Đổng

  X

   

   

  7

  Phường Hoa Lư

  X

   

   

  8

  Phường Tây Sơn

  X

   

   

  9

  Phường Thống Nhất

  X

   

   

  10

  Phường Đống Đa

  X

   

   

  11

  Phường Trà Bá

  X

   

   

  12

  Phường Thắng Lợi

  X

   

   

  13

  Phường Yên Thế

  X

   

   

  14

  Phường Chi Lăng

  X

   

   

  15

  Xã Chư HDrông

  X

   

   

  16

  Xã Biển Hồ

  X

   

   

  17

  Xã Tân Sơn

  X

   

   

  18

  Xà Trà Đa

  X

   

   

  19

  Xã Chư Á

  X

   

   

  20

  Xã An Phú

  X

   

   

  21

  Xã Diên Phú

  X

   

   

  22

  Xã la Kênh

  X

   

   

  23

  Xã Gào

  X

   

   

  2

  Thị xã An Khê

  1

  Phường An Bình

   

  X

   

  2

  Phường Tây Sơn

   

  X

   

  3

  Phường An Phú

   

  X

   

  4

  Phường An Tân

   

  X

   

  5

  Xã Tú An

   

  X

   

  6

  Xã Xuân An

   

  X

   

  7

  Xã Cửu An

   

  X

   

  8

  Phường An Phước

   

  X

   

  9

  Xã Song An

   

  X

   

  10

  Phường Ngô Mây

   

  X

   

  11

  Xã Thành An

   

  X

   

  3

  Thị xã Ayun Pa

  1

  Phường Cheo Reo

  X

   

   

  2

  Phường Hòa Bình

  X

   

   

  3

  Phường Đoàn Kết

  X

   

   

  4

  Phường Sông Bờ

   

  X

   

  5

  Xã la RBol

   

  X

   

  6

  Xã Chư Băh

   

  X

   

  7

  Xã la RTô

   

  X

   

  8

  Xã la Sao

   

  X

   

  4

  Huyện KBang

  1

  Thị trấn KBang

   

  X

   

  2

  Xã Kon Pne

   

   

  X

  3

  Xã Đăk Roong

   

   

  X

  4

  Xã Sơn Lang

   

   

  X

  5

  Xã KRong

   

   

  X

  6

  Xã Sơ Pai

   

   

  X

  7

  Xã Lơ Ku

   

   

  X

  8

  Xã Đông

   

  X

   

  9

  Xã Đak SMar

   

   

  X

  10

  Xã Nghĩa An

   

   

  X

  11

  Xã Tơ Tung

   

   

  X

  12

  Xã Kông Lơng Khơng

   

  X

   

  13

  Xã Kông Pla

   

  X

   

  14

  Xã Đăk HLơ

   

  X

   

  5

  Huyện Đăk Đoa

  1

  Thị trấn Đăk Đoa

  X

   

   

  2

  Xã Hà Đông

   

  X

   

  3

  Xã Đăk Sơmei

   

   

  X

  4

  Xã Đăk Krong

   

   

  X

  5

  Xã Hải Yang

   

   

  X

  6

  Xã Kon Gang

  X

   

   

  7

  Xã Hà Bầu

  X

   

   

  8

  Xã Nam Yang

  X

   

   

  9

  Xã K' Dang

  X

   

   

  10

  Xã H’ Neng

  X

   

   

  11

  Xã Tân Bình

  X

   

   

  12

  Xã Glar

  X

   

   

  13

  Xã A Dơk

  X

   

   

  14

  Xã Trang

  X

   

   

  15

  Xã HNol

  X

   

   

  16

  Xã la Pết

  X

   

   

  17

  Xã Ia Băng

  X

   

   

  6

  Huyện Chư Păh

  1

  Thị trấn Phú Hòa

  X

   

   

  2

  Xã Hà Tây

   

  X

   

  3

  Xã Ia Khươl

   

  X

   

  4

  Xã Ia Phí

   

  X

   

  5

  Thị trấn la Ly

   

  X

   

  6

  Xã la Mơ Nông

  X

   

   

  7

  Xã la Kreng

   

   

  X

  8

  Xã Đăk Tơ Ver

   

   

  X

  9

  Xã Hòa Phú

   

  X

   

  10

  Xã Chư Đăng Ya

  X

   

   

  11

  Xã la Ka

  X

   

   

  12

  Xã la Nhin

  X

   

   

  13

  Xã Nghĩa Hòa

  X

   

   

  14

  Xã Chư Jôr

  X

   

   

  15

  Xã Nghĩa Hưng

  X

   

   

  7

  Huyện la Grai

  1

  Thị trấn la Kha

  X

   

   

  2

  Xã Ia Sao

  X

   

   

  3

  Xã la Yok

  X

   

   

  4

  Xã la Hrung

  X

   

   

  5

  Xã la Bã

  X

   

   

  6

  Xã la Khai

   

   

  X

  7

  Xã la KRai

  X

   

   

  8

  Xã la Grăng

   

  X

   

  9

  Xã la Tô

  X

   

   

  10

  Xã Ia O

  X

   

   

  11

  Xã la Dêr

  X

   

   

  12

  Xã la Chia

  X

   

   

  13

  Xã la Pếch

  X

   

   

  8

  Huyện Mang Yang

  1

  Thị trấn Kon Dơng

  X

   

   

  2

  Xã Ayun

   

   

  X

  3

  Xã Đak Jơ Ta

   

  X

   

  4

  Xã Đak Ta Ley

   

  X

   

  5

  Xã Hra

   

   

  X

  6

  Xã Đăk Yă

  X

   

   

  7

  Xã Đăk Djrăng

  X

   

   

  8

  Xã Lơ Pang

  X

   

   

  9

  Xã Kon Thụp

  X

   

   

  10

  Xã Đê Ar

  X

   

   

  11

  Xã Kon Chiêng

  X

   

   

  12

  Xã Đăk Trôi

  X

   

   

  9

  Huyện Kông Chro

  1

  Thị trấn Kông Chro

   

  X

   

  2

  Xã Chư Krẽy

   

   

  X

  3

  Xã An Trung

   

  X

   

  4

  Kông Yang

   

  X

   

  5

  Xã Đăk Tơ Pang

   

   

  X

  6

  Xã SRó

   

   

  X

  7

  Xã Đắk Kơ Ning

   

   

  X

  8

  Xã Đăk Song

   

  X

   

  9

  Xã Đăk Pling

   

  X

   

  10

  Yang Trung

   

  X

   

  11

  Xã Đăk Pơ Pho

   

   

  X

  12

  Xã Ya Ma

   

  X

   

  13

  Xã Chơ Long

   

  X

   

  14

  Yang Nam

   

   

  X

  10

  Huyện Đức Cơ

  1

  Thị trấn Chư Ty

  X

   

   

  2

  Xã Ia Dơk

   

  X

   

  3

  Xã la Krêl

  X

   

   

  4

  Xã la Din

  X

   

   

  5

  Xã la Kla

  X

   

   

  6

  Xã la Dom

   

  X

   

  7

  Xã la Lang

  X

   

   

  8

  Xã la Kriêng

  X

   

   

  9

  Xã la Pnôn

   

  X

   

  10

  Xã la Nan

   

  X

   

  11

  Huyện Chư Prông

  1

  Thị trấn Chư Prông

  X

   

   

  2

  Xã la Kly

  X

   

   

  3

  Xã Bình Giáo

  X

   

   

  4

  Xã la Drăng

  X

   

   

  5

  Xã Thăng Hưng

  X

   

   

  6

  Xã Bàu Cạn

  X

   

   

  7

  Xã la Phìn

  X

   

   

  8

  Xã la Băng

  X

   

   

  9

  Xã la Tôr

  X

   

   

  10

  Xã la Boòng

  X

   

   

  11

  Xã Ia O

  X

   

   

  12

  Xã la Púch

   

   

  X

  13

  Xã la Me

  X

   

   

  14

  Xâ la Vê

  X

   

   

  15

  Xã la Bang

  X

   

   

  16

  Xã la Pia

  X

   

   

  17

  Xã la Ga

  X

   

   

  18

  Xã la Lâu

  X

   

   

  19

  Xã la Piơr

  X

   

   

  20

  Xã la Mơ

  X

   

   

  12

  Huyện Chư Sê

  1

  Thị trấn Chư Sê

  X

   

   

  2

  Xã la Tiêm

  X

   

   

  3

  Xã Chư Pơng

  X

   

   

  4

  Bar Măih

  X

   

   

  5

  Xã Bờ Ngoong

  X

   

   

  6

  Xã Ia Glai

  X

   

   

  7

  Xã AL Bá

  X

   

   

  8

  Xã Kông HTok

  X

   

   

  9

  Xã AYun

   

   

  X

  10

  Xã la HLốp

  X

   

   

  11

  Xã la Blang

  X

   

   

  12

  Xã Dun

  X

   

   

  13

  Xã la Pal

  X

   

   

  14

  Xã H Bông

  X

   

   

  15

  la Ko

  X

   

   

  13

  Huyện Đăk Pơ

  1

  Xã Hà Tam

   

   

  X

  2

  Xã An Thành

   

   

  X

  3

  Thị trấn Đak Pơ

   

  X

   

  4

  Yang Bắc

   

  X

   

  5

  Xã Cư An

   

  X

   

  6

  Xã Tân An

   

  X

   

  7

  Xã Phú An

   

  X

   

  8

  Xã Ya Hội

   

   

  X

  14

  Huyện la Pa

  9

  Xã Pờ Tó

   

  X

   

  10

  Xã Chư Răng

  X

   

   

  11

  Xã la KDăm

   

  X

   

  12

  Xã Kim Tân

  X

   

   

  13

  Xã Chư Mố

   

  X

   

  14

  Xã la Tul

   

  X

   

  15

  la Ma Rơn

  X

   

   

  16

  Xã la Broãi

   

  X

   

  17

  Xã la Trok

  X

   

   

  15

  Huyện Krông

  Pa

  1

  Thị trấn Phú Túc

   

  X

   

  2

  Xã la RSai

   

   

  X

  3

  Xã la RSươm

   

   

  X

  4

  Xã Chư Gu

   

   

  X

  5

  Xã Đất Bằng

   

  X

   

  6

  Xã la Mláh

   

  X

   

  7

  Xã Chư Drăng

   

  X

   

  8

  Xã Phú Cần

   

  X

   

  9

  Xã la HDreh

   

  X

   

  10

  Xã la RMok

   

  X

   

  11

  Xã Chư Ngọc

   

   

  X

  12

  Xã Uar

   

  X

   

  13

  Xã Chư Ream

   

   

  X

  14

  Xã Krông Năng

   

   

  X

  16

  Huyện Phú Thiện

  1

  Thị trấn Phú Thiện

  X

   

   

  2

  Xã Chư A Thai

   

  X

   

  3

  Xã Ayun Hạ

   

  X

   

  4

  Xã la Ake

   

  X

   

  5

  Xã la Sol

  X

   

   

  6

  Xã la Piar

  X

   

   

  7

  Xã la Peng

  X

   

   

  8

  Xã Chrôh Pơnan

  X

   

   

  9

  Xã la Hiao

  X

   

   

  10

  Xã la Yeng

  X

   

   

  17

  Huyện Chư Pưh

  1

  Thị trấn Nhơn Hoà

  X

   

   

  2

  Xã la Hrú

  X

   

   

  3

  Xã la Rong

  X

   

   

  4

  Xã la Dreng

  X

   

   

  5

  Xã la Hla

  X

   

   

  6

  Xã Chư Don

  X

   

   

  7

  Xã la Phang

  X

   

   

  8

  Xã la Le

  X

   

   

  9

  Xã la BLứ

  X

   

   

  TỔNG

  17

   

  222

  125

  63

  34

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1221/QĐ-BTTTT phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại tỉnh Gia Lai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 1221/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 06/08/2019
  Hiệu lực: 06/08/2019
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Hồng Hải
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới